پنج شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پلان های معماری / بیمارستان - درمانگاه - خدمات پزشکی / پاورپوینت مطالعات طرح 4 بیمارستان


پاورپوینت مطالعات طرح 4 بیمارستان

پاورپوینت مطالعات طرح 4 بیمارستان

در این پست با پاورپوینت مطالعات طرح 4 بیمارستان با شما کاربران گرامی هستیم .

این پاورپوینت در 101 اسلاید به شرح تاریخچه پزشکی در ایران – اصول طراحی بیمارستان – انواع بیمارستان بر اساس عملکرد و تخت – تقسیم بندی بخش ها – انواع بیمارستان – معرفی فضاها و بخشها و استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی و … میباشد .

پاورپوینت مطالعات طرح 4 بیمارستان

گزیده ای از متن :

آغاز تاريخچه پزشکي در ايران از دوره ای است که آرياييها در زادگاه اوليه خود به نام آرياويژ در حوالي خوارزم و پامير جايي که ده ماه از سال سرد وتنها دوماه گرم بوده است زندگي مي کردند و اين شايد هفت هزار سال قبل از ميلاد مسيح باشد . درباره اين که اساساًعلم طب چگونه آغاز شد اقوال گوناگوني بيان شده است . بعضي گويند در اعصار اوليه هرفردی که بيمار مي شده اورا در کنار مسيررفت وآمد مردم قرار مي داده اند .
آنگاه هر کسي که درماني برای آن شخص يافته بوده ارائه مي داده است .از ميان اين درمانها آن موردی که به معالجه بيمار ختممي شده را انتخاب مي کرده اند وبر روی سنگ حک کرده ودر هياکل خويش مي آويختند .نخستين پزشک آريايي به نام تريتا ) اترت (ناميده شده که به منزله اسکلپيوس يونانيان وآسکولاپيوس روميان است .چنانکه در وند يدادپرگرد 20بند 1-2 آمده است : زرتشت
از اهورا مزدا پرسيد : کيست در ميان پرهيزگاران ، دانايان ، کامکاران ، توانگران ، رايومندان ، تهمتنان ، پيشداديان ، نخستين کسي که ناخوشي را بازداشت ، مرگ را بازداشت ، زخم نيزه پران را بازداشت ، گرمای تب را از تن مردم بازداشت ؟
اهورامزدا در پاسخ فرمود : ای اسپيتمان زرتشت ، تريتا در ميان پرهيزگاران … پيشداديان نخستين کسي است که ناخوشي رابازداشت ، مرگ را بازداشت ، زخم نيزه را بازداشت ، گرمای تب را ازتن مردم بازداشت .همچنين از مندرجات کتابهای مختلف زبانپهلوی چنين برمي آيد که نخستين پزشک آريايي در جراحي نيز دست داشته است به قول بندهش : ” اهورا مزدا کاردی مرصع به تريتا بخشيد تا با آن عمل جراحي را انجام دهد” .
تريتا از خواص دارويي گياهان مختلف نيز آگاهي کامل داشته وبه ويژه خود عصاره ی آنها را مهيا مي ساخت . چنانکه در يسنای 9
بند 10آمده است :” سومين ناموری که گياه هئوما را فشرد وعصاره آن را مهيا ساخت تريتا از خاندان سام بود ، آنکه صاحب دو پوردلير يکي ارواخشيه وديگری گرشاسب گرديد” . نام تريتا نه تنها در پزشکي ايران به جامانده است بلکه در هندوستان نيز نخستينپزشک آريايي شناخته شده واز اين معلوم مي شود تريتا هنگامي زيسته است که آرياييان هند وايران از هم جدانبوده اند وپزشکيدوقوم همجوار با يکديگر وابسته بوده است .
تاريخچه پزشکي در ايران  
پس از تريتا در سرزمين آرياويژ زادگاه اوليه ی آرياييها در حوالي خوارزم وپامير درمکاني به نام ورايماکرت يک آريايي به نام يما ) جمشيد ( موفق شد گروه مبتلايان به بيماريهای پوستي واستخواني و دنداني و بسياری از بيماران ديگر را از افراد سالم متمايزسازد ؛ چنانچه در وند يداد پرگرد 2بند 37 آمده است :” پس به آنجا )ورايماکرت ( نبرد نه يک کوژسينه ، نه يک کوژپشت ، نه يک
سست اندام نه يک هاله ونه يک فريفتار ، نه کسي که دندانهايش بدترکيب ودرهم روييده )ويميتودنتانو ( ، نه زن بدکار ، نه پيسي، نه آنکه بايد از ديگران جداباشد ، نه با هيچيک از نشانهای ديگر ، که نشانه هايي هستند که انگره مينو به مردم داده است .
ساکنين ورايماکرت جهت سلامتي خود از پرتوهای آفتاب به وسيله در وپنجه های بزرگ بهره مي گرفتند . خوراك و مايحتاج خود را
چنان نگهداری مي نمودند که هرگز فاسد نمي شد، آخشيگها )در ذيل شرح آخشيگ آمده است (به ويژه آب وآتش در آن جا مقدسوعزيز بود . در مينوخد پرسش 60 بند 2 اشاره مي نمايد : ورايماکرت در ايران ويژ، ساخته يما است و هرآيين مردمان و ستورانوپرندگان در آنجا به خوبي زيسته ودر آنجا از مردان وزنان هر چهل سال نسلي جديد وخانواده ای پديد آيد وزندگاني آنها بسياروايشان را درد ورنج وبيماری کمتر است” . ناگفته نماند نام يما نيز مانند تريتا در کتب هنود يادشده است .  از آريايي ديگری بنام
ترای تئونا )فريدون ( در کتب ايران وهند ياد شده که در ستاره شناسي وساختن ترياق ماهر بوده است .  بهرحال در تاريخ ظاهرا اولينکسي که طب را بصورت منظم ومدون ارائه کرد وآنرا از سحر وجادو جدا ساخت بقراط بود که اورا پدر علم طب ناميده اند ) 460-355 قبل از ميلاد مسيح ( . پس از بقراط ، جالينوس ) سال 199- 129 ميلادی ( مدرسه جديدی برای تشريح بنا کرد وآثارش مدتهزار سال مبنای عقايد طبيعي دانان قرار گرفت .
تاريخچه پزشکي در ايران  
اساس روش درماني بقراط وجالينوس بر اساس طب مزاجي بود لذا بعضي اساس طب مزاجي را از يونان مي دانند وبه آن طب يوناني لقب داده اند . اما جالب است که در اين زمينه گفتار آقای سيريل الگود نويسنده کتاب تاريخ پزشکي ايران را بشنويم که در صفحه 36 اين کتاب مي گويد :” تا آنجا که از اطلاعات بدست آمده معلوم مي شود ، در ايران قديم وضعيت طب پيشرفته تر از آشور
بود . حتي به جرات مي توان پارا فراتر نهاده گفت که ايرانيان اصول آن چيزی را که طب يوناني ناميده شده به يونانيان تعليم دادهاند .حتي خود يوناني ها هم فرضيه طبايع چهارگانه خود را يک فرضيه بيگانه مي شناختند وبه رسم آن زمان آن را ايراني مي ناميدند.  دکتر نجم آبادی نيز در کتاب تاريخ طب در ايران ضمن اشاره به اين مطلب اذعان مي کند که” مکتب طبي زرتشت خيلي پيش تراز مکاتب طبي يونان ، در عالم وجود داشته است” . اما بهرحال در ميان مورخين در مورد مبدا طب مزاجي اتفاق نظر وجود ندارد.
حال از اين مطالب بگذريم وبازگرديم به يونان باستان ، در قرن چهارم ميلادی مردم واطباء کم کم روش منطقي بنا نهاده شده
توسط بقراط وجالينوس را رها کردند وبرای درمان بيماريهابه معالجه با جادو ، دفع اجنه وطلسم متوسل شدند . بطوريکه تاسالهایمتمادی روش بقراط وجالينوس به فراموشي نهاده شده بود.تا اين که در جنگ های ايران ويونان آثار طبي بقراط وديگر اطبای يوناني بدست ايرانيان افتاد .
با تأسيس مدرسه جندی شابور وترجمه آثار مهم نويسندگان يوناني ، بکمک دانشمندان ايراني طب به فراموشي نهاده شده يونان دوباره مسير کمال خود را بازيافت . پس از تصرف جندی شاپور توسط مسلمانان اين شهر کماکان از گزند وآسيب در امان ماند
وهمچنان در سراسر ممالک اسلام بعنوان بزرگترين مرکز تعليم پزشکي باقي بود .پس از اسلام نيز با ترجمه بيش از پيش کتب طبييونان، دانشمندان مسلمان بزرگي از جمله محمدبن زکريای رازی وابن سينا پای به عرصه ظهور نهادند . پيشرفت علمي مسلمانان درمدت کوتاهي موجب شگفتي جهانيان گرديد . بطوريکه در آن زمان هرجوينده علمي گمشده خود را در بلاد مسلمين جستجو ميکرد .
در حاليکه در اروپا در اغلب نقاط بيمارستاني وجود نداشت وشيوه درماني اطباء به جادو وطلسم و… ختم مي شد ، در قلمرو حکومت اسلام بيمارستانهايي وجود داشت که دارای بخشهای مختلف با تخصصهای مختلف بود . گفته مي شود بعضي از اين بيمارستانهادارای لوله کشي های آب گرم نظير سيستم شوفاژ برای گرم نگهداشتن اتاق بيماران بود .
تاريخچه پزشکي در ايران  
همچنين گفته شده که بيمارستانها دارا ی کتابخانه ، سالن تدريس و داروخانه بطور مجزا بوده است . علاوه بر اين ، سيستم تأسيسبيمارستانها بسيار پيشرفته بوده است بگونه ای که مي توان آنرا از سيستم کنوني تأسيس بيمارستان برتر دانست .چرا که اولاً
بيمارستاني تأسيس نمي شده مگر آنکه مخارج بيماران و بيمارستان و دستمزد اطباء احتمالاً از محل وقف های مردم و امور خيريهتأمين مي شده است نه از جيب بيماران . ثانياً برای ساخت ساختمان بيمارستان هم اصولي داشته اند .بطور مثال وقتي زکريایرازی مي خواسته بيمارستاني تأسيس کند به شاگردانش دستور مي داده در چندين نقطه شهر يک تکه گوشت آويزان کنند . بعد درآن نقطه ای که گوشت ديرتر از همه مي گنديده ) معلوم مي شده که از لحاظ آب وهوا ومکان مناسبترين محل است ( بيمارستانرا تأسيس مي کرده است .بهرحال کتابهای فراواني درباره عصر طلائي علوم وفنون مسلمانان وجود دارد ولي مهم اين است که ما
بدانيم که چه شد در ظرف چند سال وضع برعکس شد . در يک جمله از زمانيکه مسلمانان عمل به دين کامل خود را کنار گذاشتند واروپائيان عمل به دين تحريف شده و ناقص خود را کنار گذاشتند مسلمانان از نظر علمي روبه افول و نزول نهادند واروپائيان روبه پيشرفت

 

downloadll دانلود با لینک مستقیم ll            

hajmحجم: 3 مگابایت 

فرمت: pptformat

manba منبع : من و تو معمار

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی