من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی


رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی

رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی

در این پست با رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . این رساله در فرمت WORD  و در 230 صفحه میباشد که در ادامه مطلب فهرست مطالب را مشاهده خواهید کرد .

همچنین این رساله دارای یک پاورپوینت 107 صفحه ای با موضوع 

مراحل شكل گيري طرح از ذهنيت تا طراحي میباشد

رساله معماری مجموعه اقامتی تفریحی

چكيده 

 

مبناي اصلي و اوليه اين رساله با توجه به گسترش روز افزون صنعت جهـانگردي و گردشـگريدر دنيا و تبديل آن به يك صنعت موفق و نيز با توجه به نياز روز افزون ايران به گسـترش گردشـگر خارجي با داشتن پتانسيل هاي طبيعي و مصنوعي و جاذبه گردشگري و همچنين توجه بـه شـهركتاريخي ماسوله به عنوان يك هسته طبيعي و معماري به عنوان يك مركز تفريحي و اقـامتي و  نبـودمكان مناسب جهت اقامت و تفريح گردشگران داخلي و خارجي و مسافران، شكل گرفته است .

 

براي نيل به اين هدف مجموعه اقامتي – تفريحي ماسوله را در طبيعـت كوهسـتاني، بـا حفـظمناظر طبيعي، در جهت خدمت رساني به مخاطبان خود در زمينه پـر كـردن اوقـات فراغـت آنهـا وفراهم كردن امكانات تفريحي –  تفرجي، طرح و برنامه ريزي شده است .

 

در روند رساله ابتدا به بررسي مفاهيم و تعاريف، واژه شناسي اوقات فراغـت و تفـريح و تفـرج و نيز سير تحولي گردشگري و جهانگردي در جهان و ايران پرداخته ايم. سپس به بيان انواع مجموعـههاي گردشگري و اقامتي و بررسي نمونه هاي مشابه روي آورديم. در ادامه با بيان  شـناخت حاصـلاز بستر و شناخت اقليم و نيز بررسي سازه و تاسيسات و تجهيزات مكانيكي، زيربناي طرح و شـالودهآنرا با قوت بيشتري شكل داده ايم .

 

در نهايت با استنتاج و آناليزداده ها و اطلاعات حاصل از مـوارد بررسـي شـده و شـناخت هـايحاصله از تأثير اقليم و ميزان گردشگر، معماري منطقـه ، شـرايط توپـوگرافي و غيـره بـر فـرم بنـا ومعماري آن در كل طرح و با توجه به فضاهاي مورد نياز و استانداردهاي موجود جهت طراحـي  ايـنمجتمع، در راه طراحي گام نهاديم. با بدست آوردن و معرفي برنامه ريزي فيزكي به بيان گزينه هاي مختلف و در آخر با معرفي طرح نهايي و بيان جزييات آن پرداخته ايم .

 

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                       

كليات و مباني انتخاب موضوع 

چكيده ………………  2

طرح مسئله  ………  3

ضرورت طرح مسئله  …………  5

اهداف مسئله  …………  6

متد و روش تحقيق ………..  7

 

بخش دوم : شناخت موضوعي 

فصل اول : تعاريف و واژه شناسي

اوقات فراغت ……………..  10

واژه شناسي اوقات فراغت  …………….  10

پيدايش اوقات فراغت از ديدگاه هاي مختلف  ……….  11

اوقات فراغت ايرانييان قديم  ……………..  11

تفريحات و سرگرمي هاي مردم قديم  ……………  12

تفريح و تفرج  ……………….  15

منابع تفرجگاهي  ……………………….  16

فعاليتهاي تفريحي ………………….  16

تقاضاي تفرجگاهي  ……………………  17

طبقه بندي منابع تفرجگاهي  ……………………….  17

ضرورت ايجاد تفرجگاه و مراكز تفريحي ………  18

الگوهاي برسي مسائل تفرجگاهي  ……………..  19

استفاده از عناصر فرهنگي در مجموعه تفريحي  …………….  20

فصل دوم : شناخت گردشگري و جهانگردي

واژه شناسي سفر   ……..  22  تعريف مفهومي گردشگري و جهانگردي  ………………….  23

تاريخچه گردشگري و جهانگردي در جهان ……..  25

تاريخچه گردشگري و جهانگردي در ايران  ………  26

تقسيم بندي گردشگري و جهانگردي …….  27

آثار گردشگري و جهانگردي بر اقتصاد كشور  …………  29

آثار گردشگري و جهانگردي بر فرهنگ كشور  ……..  30

برسي كلي وضعيت گردشگري داخلي در ايران  ………  31

شيوه هاي برخورد با بحران گردشگري در ايران  ……..  32

 

فصل سوم : شناخت انواع مجموعه هاي تفريحي – اقامتي

سير تحول هتل در جهان ………..  34

تاريخچه هتل در ايران معاصر  ………….  35 

هتل  ………….  37

متل   ………………….  38

هتل پانسيون ………………..  39

رسوت هتل  ………….  39

تأسيسات تكميلي  ……..  40

كاروانسرا  ……………..  41

نمونه مجموعه هاي گردشگري در ايران  ………..  42

نمونه مجموعه هاي گردشگري در جهان  …………  52

 

بخش سوم : شناخت بستر طراحي  فصل اول : شناخت كليات بستر

شناخت منطقه و موقعيت گيلان  ………  61

موقعيت جغرافيايي بستر  ………….  62

تاريخچه بستر   ………………….  64

جغرافياي انساني   ………………..  65

شناخت جمعيت و اقتصاد  ………………  66

شناخت ويژگي هاي شهري  ………..  67

شناخت فضاهاي شهري …………………..  68

شناخت ويژگي هاي معماري  ………………..  69

بافت شهري  ………………  70

شناخت ويژگي هاي هنرهاي مرتبط  ………………  72

شناخت عوامل مخل محيطي  …………….  73

دسترسي به سايت   ………………  74

همسايگي ها و همجواري هاي محدوده سايت  ……….  75

ديد و ارتباط بسري سايت  ………………….  77

محورها و مسيرهاي حركتي  ……….  79

 

فصل دوم : شناخت كالبدي ماسوله

فرم كلي شهر ماسوله   …………  81

عوامل شكل دهنده فرم كلي  …………….  83

فرم متمركز ……….  84

فرم توپوگرافي  ………………  88

سير تحول فرم كلي شهر  …………………..  90

بافت كلي شهر  ………  94

بافت عمومي شهر  ………….  94

بافت محله اي شهر  ……………  97

جزئيات در بافت  ……………………….  99

گونه شناسي مسكن در ماسوله  ……….  102

نما سازي مسكن در ماسوله  ………………  103

 

فصل سوم : شناخت اقليم در ماسوله

اقليم ماسوله  ………………….  106

وضعيت آب و هوايي ماسوله در بهار  ………..  106

وضعيت آب و هوايي ماسوله در تابستان  ………  108

وضعيت آب و هوايي ماسوله در پاييز …..  109

وضعيت آب و هوايي ماسوله در زمستان  ……………  110

دما و رطوبت  …………  111

تابش آفتاب  …………….  111

وزش باد   ……………  112

طبيعت و پوشش گياهي  ……………  113

ريزش هاي جوي  ………………….  114

شيب   ………………………..  114

                                                                                                                             

بخش چهارم : سازه و تاسيسات مكانيكي  فصل اول : سازه 

سازه در ماسوله  ………………  117

مصالح ساختماني در ماسوله  …………  117

مقدمه اي بر سازه و انواع آن  ………………..  118

بارهاي وارده بر سازه   ………………  119

دال دوطرفه  ………………….  121

طره  …………………….  123

 

فصل دوم : تأسيسات و تهويه مطبوع

تهويه مطبوع   ……………….  125

تهويه براي ايجاد آسايش  ………………………  126

انواع تهويه  …………..  126

 

بخش پنجم : طراحي فضاي سبز 

 

فصل اول : آشنايي با باغ هاي ايراني

پيشينه تاريخي باغ ايراني …  129

واژه باغ در گذر زمان  …………………  131

جلوه باغ در فرهنگ ايران  ……………………..  132

عناصر اصلي باغ ايراني  ………………..  134

عناصر فرعي باغ ايراني …………….  135

گل و گياه در باغ ايراني  ……………………..  137

انواع باغ ايراني  ………………………….  138

اصول طراحي باغ ايراني  ………….  139

ساختار كالبدي باغ ايراني  ………………………..  142

كيفيت فضايي باغ ايراني   …………….  142

ساير خصوصيات هندسه باغ ايراني  ………….

            فصل دوم : آب در  طراحی باغ های ایرانی

آب در باغ هاي ايراني  …………….  148

آب و روانشناسي  …………………..  149

آب و انعكاس  ………………………….  149

آبنما در طراحي باغ هاي ايراني …………………..  150

طراحي آبنما در سبك هاي مختلف  …………………..  151

نظام جريان آب در باغ ……………..  153

فواره  …………………………………..  153

منابع آب جاري در باغ  ……………….  155

شيوه هاي نمايش آب در داخل باغ  …………………….  156

فصل سوم : اصول طراحي فضاي سبز

عناصر منظر سازي  ………………..  160

ساختار فضايي  ……………. 161

ساختار فضايي محوطه  ………………..  162

ايجاد سيماي كف و سقف توسط گياهان  …………….  162

راه هاي ارتبا طي بين فضاهاي سبز  ………..  163

مباني طراحي فضاي سبز  ……..  164

 

بخش ششم : تحليل، استنتاج و آناليز داده ها و استخراج راهبردها و احكام طراحي 

تأثير اقليم بر طراحي  ……………….  170

تأثير كاربران مجموعه بر طراحي  ………….  173

تاثير نمونه هاي بررسي شده بر طراحي  ………..  174

تاثير شناخت هاي اوليه بر طراحي ………….  175

تأثير خطوط توپوگرافي بستر بر طراحي ……………  175

تأثير كالبد شهر بر طراحي  ………………….  176

تأثير نماي كلي شهر بر طراحي ………………  177

نتيجه گيري و احكام طراحي………………..  178

 

 

بخش هفتم : مجتمع تفريحي –  اقامتي و استانداردهاي فضاهاي مورد نياز 

 

فصل اول : مجتمع تفريحي – اقامتي

تعريف مجتمع تفريحي – اقامتي  ………………  181

مجتمع تفريحي، اقامتي ماسوله  ……………….  182

عوامل سازنده مجتمع  ………….  182

كاربران مجموعه  …………………  183

فعاليتهاي مجموعه  …………………………  184

فصل دوم : معرفي فضاها ،استاندارد ها و دياگرام ها

نكته ها و قواعد در طراحي هتل  …………..  186 

طراحي  فضاهاي اقامتي  ……………..  187 

طراحي فضاهاي عمومي  ………………………..  196

طراحي فضاهاي ورزشي، تفريحي  ………….  207 

طراحي  فضاهاي فرهنگي،  هنري  ……………  208 

طراحي فضاهاي اداري  ……………………………..  209 

طراحي فضاهاي خدماتي  …………………………….  210

طراحي فضاهاي تأسيساتي  ……………………..  211 

 

فصل سوم : برنامه ريزي فيزيكي

 

بخش هشتم : چكيده ايده ها و آلترناتيوها و جزئيات طرح نهايي 

 

فصل اول : مباني طراحي

منشور نظري ايده طرح  ……………….  219

اصول شكل گيري طراحي  ………………….  220

ايده هاي ساختاري……………  226

ايده هاي حجمي ………………………….  228

 فصل دوم : معرفي و جزئيات طرح نهايي

منابع و مأخذ 

 

 

 

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی