من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن


رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن

در این پست با رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش) با شما کاربران گرامی هستیم

این رساله در 185 صفحه با فرمت word میباشد که در ادامه مطلب فهرست مطالب را مشاهده خواهید کرد .

 

فهرست

1-بخش اول: پيش گفتار

1-1.    فصل اول: آغاز كلام:

1-1-1: مقدمه و خلاصه رساله.2
2-1-1: معرفي و توضيح پيرامون موضوع.3

2-1. فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح:

1-2-1 : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش.3
2-2-1    : ضرورت ايجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ايران، تهران3

2- بخش دوم: محيط آرامبخش
1-2- فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري.8
2-1-2. سلامت روان.8
3-1-2. اهميت سلامت رواني.10
4-1-2. همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان11
5-1-2. همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم11
6-1-2. آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران11

2-2- فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم.12
3-2- فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش13
    1-3-2. نور17
    2-3-2. رنگ.18
    3-3-2. كيفيت صوتي19
    4-3-2. بو20
    5-3-2. فضا21
    6-3-2. طبيعت آرام بخش.21
    7-3-2. ديوار ها.22
    8-3-2. گذر زمان22
    9-3-2. خلوتگاه.23
    10-3-2. غيرقابل پيش بيني بودن.23
    11-3-2.سبكي ـ تهي بودگي23
    12-3-2.آب23

4-2- فصل چهارم: فعاليت هاي درماني
1-4-2. مديتيشن31
1-1-4-2. مقدمه31
2-1-4-2. تأثيرات مفيد مديتيشن.33
1-2-1-4-2. تأثيرات جسمى.33
2-2-1-4-2. تأثيرات روحى 33
3-1-4-2. انواع متداول مديتيشن35
4-1-4-2. طبقه بندى مديتيشن.36
1-4-1-4-2. مديتيشن تمرکزى36
2-4-1-4-2.مديتيشن تفکرى.36
5-1-4-2. نكاتى در انتخاب روش مديتيشن.36
6-1-4-2.تکنيک هاى مديتيشن.37
7-1-4-2.يک مديتيشن ساده.39
8-1-4-2.مديتيشن در هنگام پياده روى39
9-1-4-2.تکنيک هاى تفکرى مديتيشن40
10-1-4-2. مديتيشن غير رسمى40
11-1-4-2. مديتيشن رسمى – يوگا41
1-11-1-4-2.تاريخ پيدايش مکتب يوگا42
2-11-1-4-2.يوگى .44
3-11-1-4-2. مبانى آئين يوگا45
4-11-1-4-2.مراحل و روش هاى مختلف يوگا46
5-11-1-4-2.اصول یوگا48
6-11-1-4-2.تمرین عدد هشت50
7-11-1-4-2.تمرین ساعت50
8-11-1-4-2.تمرین سر شانه ها.50
9-11-1-4-2.یوگا، سفر به درون52
10-11-1-4-2. یوگا و سلامت.52
11-11-1-4-2.پرواز يوگي ها.53
12-11-1-4-2. تكنيك پرواز جسم56
13-11-1-4-2.روان‌شناسي يوگا.57
14-11-1-4-2.فلسفه يوگا.58
15-11-1-4-2.کرامات يوگيان.60
16-11-1-4-2. يوگا درمانى.61
2-4-2. پرانا يا كي‌61
‌ 1-2-4-2.پراناي‌ خورشيد62
2-2-4-2.پراناي‌ هوا.62
3-2-4-2.پراناي‌ زمين.62
3-4-2. انرژی درمانی.62
1-3-4-2. دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني.64
1-1-3-4-2. قانون‌ خود ـ بهبودي.‌64
2-1-3-4-2. قانون‌ انرژي‌ حياتي‌64
2-3-4-2. انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري65‌
3-3-4-2.انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است‌؟.65
4-3-4-2.تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني65
5-3-4-2.تقويت انرژي هاي معنوي.67
6-3-4-2.تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني.70
7-3-4-2.تمرين‌هاي‌ بدني‌.73
8-3-4-2.جارو كردن‌ در انرژي درماني.74
9-3-4-2.درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني75
10-3-4-2.فشار خون‌ و انرژي درماني76
11-3-4-2. روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني77
12-3-4-2. روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني.78
13-3-4-2. كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني78
14-3-4-2. لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني.79
15-3-4-2. ماهيت‌ انرژي درماني.79
16-3-4-2. چاکرا.79
1-16-3-4-2. تعداد چاكراهاي موجود80
2-16-3-4-2. چاكراها و شفابخشي.85
3-16-3-4-2. چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌85
4-16-3-4-2. آزمايش كردن چاكراها.86
5-16-3-4-2. تطهير و گشودن چاكراها.87
6-16-3-4-2. جريان هاي انرژي چاكراها.87
7-16-3-4-2. چاكراها و روابط.88
8-16-3-4-2. چاكراهاي هفت بدن.89
9-16-3-4-2. روابط انرژي و چاكراها.91
10-16-3-4-2. مسدود كردن چاكرا91
11-16-3-4-2. انفجار چاكرا92
12-16-3-4-2. جريان هاي چاكرايي.93
13-16-3-4-2. چاكرا و گلبرگ‌هاي آن94
14-16-3-4-2. كاركردن با چاكراها.95
17-3-4-2. هاله.95
1 -17-3-4-2. تقويت هاله.96
2-17-3-4-2.تمرين اول ديدن هاله تمركز.96
3-17-3-4-2.تمرين دوم ديدن هاله تمركز97
4-17-3-4-2.لازمه ديدن هاله ها.97
5-17-3-4-2.هاله و رنگ ها.99
6-17-3-4-2.هماهنگي هاله102

2-4-2. آب درماني103
1-2-4-2. آب و رفع خستگي103
2-2-4-2.موارد کاربرد آب درماني در ورزش104
3-2-4-2 .ممنوعيت استفاده از آب درماني105
3-4-2. ايروبيك 105
1-3-4-2. بدنسازي (كار با دستگاه).106
2-3-4-2. فاكتورهاي سن106
3-3-4-2. ايروبيك در زنان106

3- بخش سوم: سبز.108
1-3.تاریخچه بام سبز108
1-1-3.سود های محیطی108
2-1-3مزایای ایجاد بام سبز109
3-1-3.نگهداري بام سبز 111
4-1-3.آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟.111
5-1-3.آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز .112
6-1-3. مراحل اجراي بام سبز114
7-1-3.انواع عايق سبز115
8-1-3.جزئيات بام سبز116

4- بخش چهارم: نمونه هاي موردي
1-4. نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر) .120
1-1-4. كلاس هاي آموزشي.121
2-1-4. دوره تغذیه صحیح123
3-1-4. فروشگاه اين مجموعه124
2-4. نمونه خارجي- درهند.130
3-4. هتل كوجيماچي كايكان.138

5- بخش پنجم: طراحي مجموعه
1-5.تحلیل بستر طرح143
1-1-5. محل سايت و اهميت انتخاب آن143
2-1-5. استان تهران143
3-1-5. زمين شناسي143
4-1-5. ناهمواري هاي استان تهران144
5-1-5. اقليم استان تهران145
6-1-5. عوارض طبیعی زمین.146
7-1-5. عوارض طبیعی زمین – اقلیم147
8-1-5.تقسيمات سياسي استان تهران148
9-1-5.زندگي شهري.148
10-1-5. موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران.148
11-1-5. موقعیت زمین نسبت به منطقه یک.149
12-1-5. موقعیت زمین نسبت به محله149
1-12-1-5. آجودانیه.149
13-1-5. بافت منطقه151
14-1-5. مختصات جغرافیایی.151
15-1-5. دید و منظر 151
1-15-1-5. جهت دید از خارج به داخل زمین153
16-1-5. خط آسمان155
16-1-5. عوارض طبیعی زمین.156
17-1-5.پوشش گیاهی.156
18-1-5.کاربری های همجوار زمین157
1-18-1-5.کاربری های موجود در محله تا شعاع 100 متری.158
19-1-5.شیب و مقطع زمین159
20-1-5. مسیر های حمل و نقل شهری160
21-1-5.دسترسی و شریان ها161
2-5. شناخت مراجعين به طرح.162
3-5. شكل گيري راه آرامش162
4-5. برنامه و اصول حاکم بر طراحی.163
1-4-5. چند عنصر بكار رفته در طرح.163
2-4-5.درخت انجير معابد.167
3-4-5.عدد 8.168
4-4-5. باغ ژاپني169
5-5. مقدمات طراحي.170
1-5-5. تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده170
2-5-5. انواع فعاليت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن170
3-5-5.جدول برنامه ريزي فيزيكي171
1-3-5-5. فضاها عمومي171
2-3-5-5. فضاهاي درماني. 172
6-5. جايگيري فضاها در سايت.173
7-5. نما.176

6- بخش ششم:ضميمه
1-6- دياگرام دستي178
2-6- اسكيس از مجموعه178
3-6-ديتيل بام سبز180

منابع..183

 

 حجم فایل 8 مگابایت – فرمت WORD

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی