من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان


رساله طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان

رساله طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان

در این پست با رساله و مطالعات کامل طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان با شما معماران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در 230 صفحه میباشد که فهرست مطالب را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد

رساله طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان

چکيده :

پس از تصويب موضوع پايان نامه ، تحقيق و مطالعه در زمينه شناخت ابعاد مختلف موضوع صورت گرفته که نتيجه مطالعات به شکل گيري طرح نهايي انجاميد در اينجا به معرفي فصلهاي تشکيل دهنده پايان نامه پرداخته خواهد شد :

فصل اول :

بررسي ويژگي هاي طبيعي ، جمعيتي ، اقليمي و … شهر با قدمت تهران و پس ازآن منطقه 22 اين شهر يعني منطقه اي که طرح در آن شکل گرفته ( بستر طرح ) در اين فصل صورت گرفته است .

فصل دوم :

در اين فصل ، شناخت شخصيت و روحيه بانوان ؛ بخصوص در جامعه ايراني ؛ صورت خواهد پذيرفت ؛ همچنين نظرات ، علايق و سلايق آنان به همراه انتقادات و پيشنهاداتشان در مورد اهداف و فضاهاي طرح ؛ مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته است.

فصل سوم :

در فصل سوم به ابعاد فرهنگي هنري يعني يکي از ارکان اصلي موضوع پرداخته شده است.

فصل چهارم :

مطالعات در مورد تفريح رکن ديگر موضوع مي باشد . در ابتدا به توضيح برخي مباني نظري و توجيه ضرورت ايجاد فضاي سبز پرداخته شده در پايان فصل اصول طراحي فضاي سبز براي طراحي هر چه بهتر محوطه طرح ارائه گرديده است.

فصل پنجم :

در اين فصل اقدامات انجام شده در خصوص بانوان در جامعه اهم از تشکيلات دولتي و غير دولتي مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل ششم :

در اين فصل به بررسي نمونه هايي از مراکز فرهنگي و هنري ايران و جهان پرداخته شده است ضرورت بررسي اين فصل از آن جهت است که بررسي نمونه هاي ارائه شده و آشنايي با ماهيت فيزيکي و فضايي آنها مي توان به يک شناخت کلي از فضاهاي فرهنگي و هنري دست يافت .

فصل هفتم :

در اين فصل ضوابط و استانداردهاي طراحي در دو بخش فرهنگي و ورزشي مورد بررسي قرار گرفته تا با شناخت هر چه درست تر موضوع و استانداردهاي لازم براي طراحي در فصل بعد برنامه فيزيکي دقيق تري ارائه گردد.

فصل هشتم :

در اين فصل بعد از تحليل سايت مباني نظري طرح و روند شکل گيري آن بيان مي گردد سپس به بررسي گزينه هاي طراحي سازه و تاسيسات و مصالح انتخابي پرداخته شده ، برنامه فيزيکي و در ادامه طرح نهايي ارائه شده است.

 

فهرست مطالب

-مقدمه. 9

– چکيده : 14

– فراروند طراحي. 18

فصل اول:مطالعات بستر طرح

1-1- مطالعات محيطي شهر تهران. 25

-1-1-1تاريخچه تهران: 25

1-1–2 موقعيت جغرافيايي: 25

-3-1-1موقعيت طبيعي. 26

1-1-4- توپوگرافي و ناهمواريهاي شهر تهران. 27

1-1-5- خصوصيات زمين ساختي (مرتبط با زلزله) شهر تهران. 29

1-1-5-1- گسل شمال تهران. 30

1-1-5-2- گسل مشا 30

1-1-5-3- گسل كهريزك.. 31

1-1-5-4- گسل شمال ري. 31

1-1-5-5- گسل جنوب ري. 31

1-2 – مطالعات محيطي منطقه 22. 33

1-2 -1- سابقه پيدايش منطقه 22 شهرداري تهران. 33

1-2-2- نقش اراضي شمال غرب (منطقه 22) در الگوي توسعه شهر تهران. 35

1-2-3- علت انتخاب سايت در منطقه 22 شهر تهران. 36

1-2-4- عوامل مؤثر در طرح تفصيلي منطقه 22. 37

1-2-4-1- مفاهيم فضايي. 39

1-2-5- منطقه 22 در مناطق 22 گانه تهران بزرگ. 41

1-2-6- محدوده منطقه 22 و همجواريها 43

1-2-7- موقعيت منطقه در ارتباط با شبکه دسترسي. 43

1-2-8-منطقه 22 در كاربري عمومي تهران. 44

1-2-9-بررسي ويژگيهاي طبيعي منطقه 22. 46

1-2-9-1- موقعيت جغرافيايي. 46

1-2-9-2-زمين شناسي عمومي منطقه. 47

1-2-9-3-شيب و توپوگرافي.. 48

1-2-10- الگوي توسعه منطقه 22. 49

1-2-10-1-توزيع خدمــات. 50

1-2-11- کاربري زمـين. 52

1-2-11-1-  کاربري هاي عمده. 53

1-2-11-2- کاربري هاي نا مناسب. 53

1-2-12 – جمعيت منطقه. 53

1-2-12-1- جمعيت ساکن در منطقه. 53

1-2-12-2 – بررسي جمعيت پذيري منطقه. 54

1-2-12-3 – وسعت خانوار 55

1-2-13- ويژگيهاي اقليمي منطقه 22. 55

1-2-13-1-دما و رطوبت هوا 55

1-2-13-2-روزهاي يخبندان. 56

1-2-13-3-بارندگي. 56

1-2-13-4-باد. 57

1-2-13-5-تابش آفتاب. 59

1-3- طراحي اقليمي. 60

1-3-1- شرايط حرارتي و طراحي اقليمي در فضاهاي خارجي. 60

1-3-2-جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب. 62

1-3-3-جهت استقرار ساختمان و وزش باد. 64

1-3-4-سايه‌بان متناسب. 68

1-3-4-1-انواع سايه‌بان. 68

1-3-4-2-جهت سايه‌بان. 69

1-3-4-3-تعيين عمق سايه‌بان. 70

1-4- معرفي و تحليل سايت. 71

1-4-1- موقعيت سايت در منطقه. 71

1-4-2- دسـترسي ها 72

1-4-3- سـواره رو ها 73

1-4-4- جهت تابش آفتاب در رابطه با جهت قرار گيري ساختمان ها در سايت. 74

1-4-5- کاربري سايت. 75

1-4-6- همجواريـها 75

1-4-6-1- شهرک هاي مهم اطراف سايت. 76

1-4-7- مسـاحت زمين. 76

1-4-8- چشـم اندازها 77

1-4-9- شـيب و توپوگـرافي.. 77

فصل دوم:مطالعات پايه؛در ارتباط با شناخت شخصيت بانوان

2-1- مصاحبه با کارشناس روانشناسي شخصيت. 79

2-2-نظرسنجي. 95

2-2-1-فرم نظرسنجي. 95

2-2-3- نمودارهاي ميله اي و منحني حاصل از آمار و ارقام نظرسنجي. 102

2-2-4- نتايج بدست آمده از آمارها و نمودارها 127

فصل سوم:مطالعات فرهنگي – هنري

3-1- فرهنگ.. 130

3-1-1- سياست فرهنگي در ايران. 131

3-1-2- حفظ ارزش هاي فرهنگي. 131

3-1-3-  پيشبرد ارزش هاي فرهنگي. 133

3-1-4 – لزوم دسترسي و شرکت در فعاليتهاي فرهنگي. 134

3-2- هنــر 135

3-2-1- زن و هنــر 135

3-2-2- صنايع دســتي. 136

3-2-2-1- سازمان صنايع دستي ايران. 137

3-2-2-2- مشکلات زنان در عرصه صنايع دستي. 138

فصل چهارم:تفـريح

4-1- مباني نظري. 140

4-1-1- اوقات فراغت. 140

4-1-2- تفريح. 141

4-1-3 – تفـرج. 142

4-1-4 – منابع تفرجگاهي. 142

4-1-5 – تقاضاي تفرجگاهي. 143

4-2 – ضرورت ايجاد تفرجگاه ها و مراکز تفريحي. 144

4-3 – معماري و فراغت. 145

4-4 – طبيعت. 146

4-4-1- انسان و طبيعت. 146

4-4-2- طبيعت و فرهنگ ( باغ فرهنگي ) 147

4-5- اصول بنيادي طراحي فضاي سبز 149

4-5-1- خط يا محور 149

4-5-2- فــرم. 149

4-5-3- بـافت. 150

4-5-4- رنـگ. 150

4-5-5- مقياس.. 151

4-5-6- تــوالي. 151

4-5-7- تعــادل. 152

4- 6 – آب در طراحي فضاي سبز 152

4-7 – نور پردازي در فضاي سبز 153

فصل پنجم:فعاليتهاي فرهنگي تفريحي زنان در جامعه

5-1 – اهم اقدامات انجام شده در خصوص بانوان. 156

5-1-1 – تشکيلات دولتي. 156

5-1-2- تشکيلات غير دولتي. 157

5-2- نمونـه ها 158

5-2-1- دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري. 158

5-2-2- مرکز فرهنگي زنان. 160

فصل ششم:بررسي نمونه هاي تفريحي و فرهنگي

6-1- نمونه هاي تفريحي. 166

6-1-1- بوستان بهشت مادران. 166

6-1-2- مجتمع تفريحي هاليوود و هايلند 169

6-2- نمونه هاي فرهنگي. 174

6-2-1- فرهنگسراي نياوران ( نياوران، تهران، طرح از کامران ديبــا ) 174

6-2-2- مرکز فرهنگي ژرژپُمپيدو در پاريس.. 179

6-2-3- موزه هنري کيمبل. 191

فصل هفتم:ضوابط و استانداردهاي طـراحي

7-1- حوزه اقامتي. 193

7-1-1- طرح کلي هتل ( فضاي اقامتي ) و فضاهاي مورد نياز؛ 193

7-1-1-1- انواع هتل ها: 193

7-1-1-2- طبقه بندي هتل ها 194

7-1-1-3- انواع خدمات هتل ها 194

7-2- حوزه آموزشي. 195

7-2-1- آموزش نظري. 196

7-2-2- آموزش عمـلي. 197

7-2-2-1-فضاهاي تشکيل دهنده. 197

7-2-2-2- استـانداردها 200

7-3- فضاهاي حوزه فرهنگي. 201

7-3-1- کتابخانه. 201

7-3-1-2-  استانداردها 204

7-3-2- واحد سمعي و بصري. 205

7-3-3- سالن نمايشگاهي. 205

7-3-3-1- اسـتانداردها 206

7-3-4- مراکز گردهمايي و سالن هاي اجتماعات ( آمفي تئاتر ) 208

7-3-4-1- فضاهاي تشکيل دهنده. 208

7-3-4-2- اسـتانداردها 209

7-4- فضـاي اداري. 216

7-5- رسـتوران. 218

7-6- حوزه ورزشي. 224

7-6-1- استخـرهاي شناي سرپوشيـده. 224

7-6-2- استخـرهاي شناي در فضاي بـاز 227

7-6-3- ســونا 228

7-6-4- سـالن هاي بدنسـازي. 231

7-6-5- تنيس روي ميز 231

7-6-6- تنيس زمين بزرگ. 232

7-6-7- بدمينتون. 234

7-7- مهد کودک.. 235

7-8- پـارکينگ.. 237

فصل هشتم: طـراحي

8-2- برنامه فيزيکي طرح. 240

8-3- مباني نظري طرح. 247

8-4- مراحل طراحي. 249

8-5- انتخاب سـازه. 250

8-6- تاسـيسات. 250

8-7- مصالح. 252

منابع و ماخذ : 255

حجم فایل 10 مگابایت – فرمت word

 

باکس دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی