دوشنبه , ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / شهرسازی / دانلود مقاله رنگ در شهر


دانلود مقاله رنگ در شهر

دانلود مقاله رنگ در شهر

در این مطلب با دانلود مقاله رنگ در شهر همراه شما معماران گرامی هستیم .

مقاله رنگ در شهر رو در ادامه مطلب مشاهده و لینک دانلود آن را می بینید

دانلود مقاله رنگ در شهر

رنگ يکي از جنبه هاي مهم زندگي شهري است. رنگ از جمله خصوصياتي است که در کنار شکل ، ابعـاد ، جنـسيت و بافت هر شيء ، حجم يا فضاي آن را به ما مي شناساند.در محيط شهري رنگ را همه جا مي توان ديد ؛ در بدنه و نماي ساختمانها ، پوشش بام ، کف سازي ها ، مبلمان شهري ، فـضا ي سـبز خودروهـا و حتـي آسـمان شـهر و نيـز رنـگ آميزي لباس افراد که همگي نقش مهمي در تعيين چهره رنگي شهر دارند.

براي مثال در جامعه ما رنگ هاي تيره و کـدر ، رنگ هاي غالب هستند که مسلما شهرهاي ما را متفاوت از شهرهايي مي کنـد کـه مـردم آن تمايـل بـه رنـگ آميـزي هاي تند و شاد دارند.

رنگ ها نه فقط از نظر زيبايي بخشيدن به دنياي اطـراف مـا اهميـت دارنـد ، بلکـه تـاثيرات عـاطفي – روانـي قـوي نيـز بـر اشخاص مي گذارند . فضاهاي تيره و نـاهمگون ، افـراد را دچـار افـسردگي و فـشارهاي روانـي ناخواسـته مـي کنـد ، در حالي که خود افراد نيز از دلايل واقعي آن با خبر نيستند. از رنگ مي توان در طراحي فضا بهره فراون برد .

رنگ به کاهش خستگي و برانگيختن چشم کمک مي کند . رنگها زمينه متنـوعي از فـضاها ) کنتراسـت هـا ) را در سـاعات مختلـف روز پديد آورده و در هر ساعت ، سايه روشنهاي جديدي به وجود مي آورند و فضا را متنوع و سرزنده مي کند. ضمن ايـن کـه با استفاده از رنگ مي توان به فضا يکپـارچگي و وحـدت بخـشيد يـا آن را متمـايز و قابـل شناسـايي نمـود. رنگهـا معـاني نمادين دارند و حتي در تصورات ذهني ما نيز هر بنا با رنگهاي خاصي تداعي مي شود.

رنگ در شهرهاي قديم :

در بناها و فضاهاي قديم ، رنگهاي طبيعي مصالح محلي که بناها به وسيله آنها ساخته مـي شـد ، بـه شـهر چهـره ايهماهنگ و همگون مي داد و با روحيه ، اقليم و فرهنگ مردم نيز بيشتر مطابقت مي کرد بـه ايـن ترتيـب رنـگ هـر شـهر تثبيت شده بود و جنبه اي از هويت آن محسوب مي شد. بنابراين ، با وجود تفاوت در مقياس و عملکردها ، نوعي وحدت کلي بر سراسر شهر حاکم بود . هر شهر هويت رنگي خاص داشت . در اين شهرها ، بناهاي شاخص شهري بـه ويـژه
بناهاي مذهبي با تزئينات کاشي فيروزه اي رنگ در زمينه خاکي خود مي درخشيدند و خود را متمايز مي کردند.

رنگ در شهر هاي امروز :

نقش رنگ در فضای شهری

شهرهاي امروز ما يک بوم رنگي بي هويت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگي روان پريـشي و عـصبيت افـراد جامعه مي شوند . در جامعه ما حساسيت افراد نـسبت بـه فـضا از ميـان رفتـه و افـراد فاقـد نگرشـي منـسجم در مـورد چگونگي نمود فضاها هستند .در شهرهاي ما هيچ گونه اصول و مباني مدوني براي محيط هـاي شـهري وجـود نـدارد تـا محيط ، اقليم و فرهنگ مان و بر اساس اصول و طراحي رنگ بتوان مديران و طراحان و حتـي مـردم را در انتخـاب رنگهـاي مناسب براي محيط زندگي شان هدايت کرد .

شهرهاي امروز ما نيازمند نگرشي جامع نسبت بـه مـسئله رنـگ هـستند تـا در کنـار سـاير مـسايل شـهري ، رنـگ نيـز طراحي شده و سازماندهي يابد. در نتيجه در فضاهاي شهري با نوعي اغتشاش رنگي مواجهيم . رنگهايي که نه مکمل يکديگرند و نه از قانون رنگي خاصي پيروي مي کنند .

رنگ وسيله اي براي خودنمايي شده است. توجه به جنبه هاي عملکردي و فيزيکي رنگ بدون توجـه بـه ابعـاد و تـاثيرات رواني آن باعث آزاردهنده بودن رنگهاي به کار رفته در محيط مي شود . مديران از افراد غير متخصص در طراحـي و تجهيـز فضاهاي شهري استفاده مي کنند و سپس با وجود صرف هزينه وانرژي زياد با تعجب به نتايج تاسف بـار بـه وجـود آمـده مي نگرند.

در معماري تک بناها نيز افراد غير متخصص و گاه حتي متخصص تنها براي خودنمايي ، جلوه فروشي و متمايز کردن بنا از ساير بناهـاي مجـاور از رنـگ هـاي نـاهمگون و نامتجـانس بـا زمينـه، عملکـردو شخـصيت بنـا و محـيط اطـراف استفاده مي کنند که با گذشت زمان  ، نادرستي اين انتخاب ها آشکار مي شود .

منابع :
-1ايتن ، يوهانس ، عناصر رنگ ايتن ، ترجمه دکتر حسن ملجائي ، انتشارات دانش تايپ ، ١٩٧٨
-2سيد صدر ، سيد ابوالقاسم ، معماري ، رنگ و انسان ، نشر آثار انديشه ، تهران ، ١٣٨٠ .
-3حسينيون ، سولماز ، رنگ در شهر ، از ديدگاه طراحي شهري ، ماهنامه شهرداري ها ،1380

برای دریافت مقاله رنگ در شهر از لینک  زیر استفاده کنید 

 

ll دانلود با لینک مستقیم  ll             

حجم: 500 کیلوبایت

فرمت: pdf

منبع : من و تو معمار

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی