فصل سوم کتاب فرم فضا نظم ( فارسی )

ترجمه فارسی برای اولین بار در من و تو معمار

این فایل حاوی فصل سوم از کتاب بسیار کاربردی فرم فضا نظم در معماری است. کتاب فرم فضا نظم ترجمه شده توسط : مهندس کورش محمودی و مهندس رضا بصیری مژدهی حاوی هفت فصل شامل :  عناصراولیه – فرم – فرم و فضا – سازماندهی – سیرکلاسیون – مقیاس و تناسب – اصول و قواعد میباشد.

توجه : این کتاب تنها جهت معرفی و آشنایی است برای بهره از این کتاب ارزشمند آنرا از فروشگاه های معتبر خریداری نمایید.

فرم و فضا ابزار حیاتی معماری هستند و حاوی واژگان خاص طراحی میباشند و در زمره مفاهیم بنیادین طراحی قرار میگیرند. این کتاب مرجع به معرفی کامل مفاهیمی سازمان یافته و به هم مرتبط چون فرم و فضا که شکل دهنده محیط ما میباشند میپردازد.

فصل سوم این کتاب به شرح : فرم و فضا : وحدت اضداد – فضای تعریف شده توسط فرم – فضای تعریف شده توسط عناصر افقی – سطح مبنا کف – سطح مبنای برآمده – سطح مبنای فرورفته – سطح بلای سر – فضای تعریف شده توسط عناصر عمودی – عناصر خطی عمودی – سطح عمودی منفرد – ترکیب سطوح L شکل سطح قائم موازی – سطوح u شکل – چهارصفحه محصور کننده – گونه شناسی : اختصاری از عناصر تعریف کننده فضا – بازشو ها در عناصر تعریف کننده فضا – بازشوهای داخل سطوح – بازشوها در کنج  – بازشوهای مابین سطوح – کیفیات فضای معماری – درجه محصوریت – نور – دید میباشد.

ادامه ی مطلب