نقشه فرهنگسرا

عکس هایی که نظاره میکنید مربوط به فایل اتوکدی نقشه فرهنگسرا است که شامل نقشه های کامل یک فرهنگسرا اعم از :

پلان طبقات – چهار برش از فرهنگسرا – چهار نما از چهار جهت – هشت پرسپکتیو داخلی و خارجی و پلان موقعیت میباشد

نقشه فرهنگسرا

ادامه ی مطلب