دانلود پلان کامل دانشکده نجوم و ستاره شناسی

این فایل حاوی نقشه یک دانشکده نجوم وستاره شناسی شامل پلان با اندازه گذاری کامل – نماها – برش که در یک فایل زیپ اماده دانلود است

دانلود پلان کامل دانشکده نجوم و ستاره شناسی

ادامه ی مطلب