پلان های معماری بانک(پروژه ی کامل)

پلان های معماری بانک(پروژه ی کامل)

پلان های معماری بانک(پروژه ی کامل)

طرح معماری بانک،این پروژه شامل پلان های معماری طبقات،نماها،برش ها،پرسپکتیوهای زیبای خارجی و داخلی و…میباشد.پروژه ی کامل معماری بانک جهت ارائه ی طرح های دانشجویی

پلان های معماری بانک(پروژه ی کامل)

پلان های معماری بانک(پروژه ی کامل)

 

فرمت dwg