پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

در این پست با پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی در خدمت شما کاربران گرامی هستیم که شامل

رساله 192 صفحه ای در فرمت word  

پروژه کامل حاوی پلان طبقات مبلمان شده – پلان موقعیت – نماها –  مجموعه بیش از 30 رندر با کیفیت

پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

رساله در فرمت word حاوی 192 صفحه در هفت فصل 

مقدمه

فصل اول و دوم مطالعات جغرافیایی و مطالعات تاریخی (خوزستان)

فصل سوم مطالعات اجتماعی – فصل چهارم مطالعات تاسیسات شهری – فصل پنجم صنعت توریسم

فصل ششم مطالعات اقلیمی 

فصل هفتم برنامه فیزیکی طرح

فهرست منابع

پروژه کامل حاوی کلیه پلان ها نماها و رندر ها

 پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

پایان نامه مجتمع توریستی تفریحی

خرید رساله و مطالعات 

خرید پروژه پلان ها و رندرها