من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / پایان نامه طراحی موزه جنگ


پایان نامه طراحی موزه جنگ

پایان نامه طراحی موزه جنگ

در این پست با پایان نامه معماری موزه جنگ در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حاوی 321 صفحه در فرمت word  به همراه رندرها و پلان های اتوکدی میباشد که در ادامه مطلب میتوانید فهرست مطالب و نقشه ها را مشاهده نمایید.

 

پایان نامه طراحی موزه جنگ

32 رندر با کیفیت داخلی و خارجی به همراه پلان ،سایت پلان، نما، برش اتوکدی

پروژه معماری موزه جنگ

پلان اتوکدی موزه جنگ

 

رساله در فرمت word و حاوی 321 صفحه

1فهرست مطالب

 

(بيان مساله)1………………..……………………………………………………………

هدف تحقيق1………………..….………………………………………………………….…………….

پيشينه تحقيق2…………………….………………………………………………………….…………

(روش تحقيق)2…………………….…………………………………………………………………….

 

گام اول مطالعات شناخت جنگ (مباني نظري جنگ)4……………………………….…………

فصل 1: پولمولوژي (جنگ شناسي)4…………………………………………….…………………

1-1- جنگ چيست؟4…………………………………………….………………………………………

1-1-1- جامعه شناسي جنگ7…………………………………………….………………………….

1-2- سير تکاملي انديشه جنگ…………………………………………………………………… 8

1-2-1- جنگ هاي سنتي 8……………………………………………………………………………

1-2-2- جنگ هاي مدرن (صنعتي)11………………………………………..………………………

1-2-3- جنگ پست مدرن (در فصول بعد به تفصيل در مورد اين جنگ هاي بحث خواهيم کرد14………………………………………………………………………………………………(

1-3- دلايل پيدايش جنگ14……………..……………………………………………………………..

1-4- جنگ از ديدگاه انديشمندان20……………..…………………………………………………..

1-5- جنگ از ديدگاه اسلام24…………….…………………………………………………………..

1-6- بشر در آرزوي صلح 27……………..…………………………………………………………….

 

فصل 231……………..……………………

جنگ در آستانه هزاره سوم- پيش بيني براي آينده31…………….…………….………………

طرح موضوع31…………….………………………………………….……………………………………

  • جنگ پست مدرن (تعريف)………….…………………………………………….………
  • جنگ پست مدرن – خصلت ها………….……………………………………………..
  • نظريه جنگ تمدن ها 39………………………………………………………………………
  • نظريه هايدي و آلوين تافل….………………………………………………………………..44

جنگ های صلیبی……………………………………………………………………………..44

جنگ جهانی اول……………………………………………………………………………….50

جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………66

جنگ های سرد………………………………………………………………………………..78

جنگ ایران و عراق……………………………………………………………………………..84

جنگ جهانی سوم……………………………………………………………………………..97

جنگ جهانی چهارم……………………………………………………………………………97

 

فصل 4…………………………………………………………………………………………..98

چرا ملت ها خاطره جنگ را حفظ مي کنند؟………………………………………………..98

4-1- تجربه کشورهاي مختلف در حفظ آثار جنگ ………………………………………..100

4-4-1- مجسمه سازي …………………………………………………………………….101

4-4-2- بناي يادبود……………………………………………………………………………102

4-3-4- طراحي ميادين ……………………………………………………………………..102

4-4-4- حفظ آثار تخريب……………………………………………………………………..103

4-4-5- موزه هاي جنگ ……………………………………………………………………..103

6-4-1- معرفي يادمانهاي جنگ ……………………………………………………………104

 

فصل 5…………………………………………………………………………………………115

ضرورت حفظ آثار و ارزش هاي دفاع و جنگ ………………………………………………116

طرح موضوع…………………………………………………………………………………..116

5-1- ارزش چيست؟…………………………………………………………………………116

5-2- ارزش هاي دفاع مقدس- يادي از آن روزها …………………………………………118

3-5- ايثار و شهادت …………………………………………………………………………124

5-3-1- ايثار و شهادت در فرهنگ هاي مختلف……………………………………………129

5-3-1-1- شهادت طلبي در فرهنگ ژاپن………………………………………………….129

 

گام دوم: موزه جنگ ………………………………………………………………………..130

فصل 1: مطالعات شناخت موزه ………………………………………………………….130

طرح موضوع

  • ميراث فرهنگي «تعريف»…………………………………………………………132

1-2-  ميراث فرهنگي پديدار و ناپديدار (مادي و معنوي)………………………………132

1-3- موزه, حافظ ميراث فرهنگي ملت ها ……………………………………………..133

2- ريشه کاوي و معناشناسي واژه موزه………………………………………………….134

2-1- تعريف «موزه» در اساسنامه ايکوم…………………………………………………..134

2-2- تعريف موزه از ديدگاه صاحبنظران ……………………………………………………135

3- تاريخچه موزه ……………………………………………………………………………..140

3-1-1- قرون وسطي…………………………………………………………………………141

3-1-2- قرن هجدهم ………………………………………………………………………..141

3-1-3- نيمه اول قرن نوزدهم ………………………………………………………………142

3-1-4- قرن تحول موزه ها (فاصله سال هاي 1850 تا 1950)…………………………..143

3-1-5- عصر تجديد حيات موزه ها (معاصر)………………………………………………..143

3-2- تاريخچه موزه در ايران…………………………………………………………145

4- انواع موزه …………………………………………………………………………………146

4-1- موزه هاي هنري ………………………………………………………………………146

4-2- موزه هاي علمي ………………………………………………………………………148

4-3- حوزه هاي تخصصي……………………………………………………………………148

5- برنامه ها و عملکردهاي موزه …………………………………………………………..148

5-1- گردآوري…………………………………………………………………………………148

5-2- نگهداري ………………………………………………………………………………..148

5-3- آموزش…………………………………………………………………………………..149

5-4- به نمايش گذاشتن اشيا………………………………………………………………151

5-5- تحرک ……………………………………………………………………………………151

6- موزه ها در آستانه هزاره سوم …………………………………………………………153

6-1- مقدمه اي بر بنيان هاي نظري موزه امروز ………………………………………….154

6-2- کارکردها و نقش نوين موزه ها ………………………………………………………161

6-2-1- موزه؛ مولد فرهنگ…………………………………………………………………..164

6-2-2- موزه؛ مکاني براي انديشيدن ……………………………………………………..165

6-2-3- موزه جايي براي تفريح- جايي براي آموزش……………………………………..167

6-2-4- انسان گردشگر- يک مرحله جديد ………………………………………………..168

6-3- موضوع موزه امروز چيست؟…………………………………………………………..170

6-4- مخاطي موزه امروز چيست؟………………………………………………………….171

6-5- نگاهي به عناوين کنفرانس هاي بين المللي ايکوم (2007-1992)………………172

 

 

 

فصل دوم……………………………………………………………………………………..174

موزه جنگ …………………………………………………………………………………….174

طرح موضوع

2-1- شکل گيري موزه هاي جنگ…………………………………………………………175

2-2- طبقه بندي موزه هاي جنگ ……………………………………………….178

2-3- مخاطبين موزه ……………………………………………………………….179

2-4- سازه هاي موزه جنگ…………………………………………………………181

2-5- موزه هاي جنگ جهان………………………………………………………..184

3-5- موزه هاي جنگ جهان…………………………………………………………187

3-5-1- فرانسه- پاريس……………………………………………………………..187

3-5-2- کشور آلمان …………………………………………………………………189

2-5-3- کره شمالي- پيونگ يانگ…………………………………………………..190

2-5-4 ويتنام ………………………………………………………………………….191

 

فصل سوم…………………………………………………………………………….191

موزه جنگ…………………………………………………………………………….191

طرح موضوع

3-1- اهداف موزه…………………………………………………………………….192

3-2- نحوه بيان در موزه …………………………………………………………….194

3-3- نظر صاحبنظران درباره موزه دفاع مقدس…………………………………..196

 

فصل چهارم………………………………………………………………………….198

4-2- شناخت جمعيت مخاطب پروژه……………………………………………..198

4-3- تبيين کليت فعاليت ها و فضاهاي پروژه……………………………………199

1) حوزه خدمات عمومي…………………………………………………………..199

2) حوزه خدمات مخصوص ………………………………………………………..200

3) حوزه نمايش آثار براي استفاده همگان………………………………………200

4-4- معرفي طيف فعاليت هاي پروژه……………………………………………200

 

 

 

 

گام سوم: فرآيند طراحي…………………………………………………………201

فصل 1: مطالعات زمينه ………………………………………………………….201

  • مکان يابي…………………………………………………………………201

1-1- شناخت شهر مشهد……………………………………………………….201

1-1-1- موقعيت جغرافيايي شهر مشهد……………………………………….201

1-1-2- بررسي هاي کلي در مقياس مشهد…………………………………209

1-1-2-1- بررسي هاي کالبدي شهر مشهد از نظر نقاط و محورهاي شاخص شهر…………………209

1-1-2-2- محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد…………………………….209

1-2-2-4- نقاط شاخص شهر مشهد …………………………………………210

1-1-3- موقعيت اقليمي شهر مشهد………………………………………….210

1-1-3-1- مشخصات آب و هوا ………………………………………………….210

1-1-3-2- دما و رطوبت هوا …………………………………………………….210

1-1-3-2- بررسي وضعيت حرارتي هوا در روز و شب………………………..211

1-1-3-4- ميزان بارندگي ……………………………………………………….211

1-1-3-5- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………………….211

1-1-3-6- وزش باد……………………………………………………………….211

1-1-3-7- بررسي و استنتاج……………………………………………………212

1-1-3-1- جمعيت کنوني شهر مشهد ……………………………………….212

2-1-3-2- جمعيت آينده شهر مشهد………………………………………….213

1-2-گزینه پیشنهادی……………………………………………………………213

 

فصل 2: مطالعات تطبيقي………………………………………………………213

2-1- بررسي نمونه هاي خارجي ………………………………………………213

2-1-1- انگلستان, موزه جنگ امپراطوري شمال- منچستر………………….213

2-1-1-1- خلق فضا بر مبناي ايدئولوژي………………………………………..215

2-1-2- کانادا؛ موزه جنگ کانادا…………………………………………………221

2-1-2-1- معماري صلح (Architecture peace)……………………………..225

بخش هاي اصلي موزه…………………………………………………………227

2-1-3- روسيه؛ موزه جنگ- يابود مدافعان ميهن…………………………….230

4-1-2- ایتالیا-موزه هنرهای معاصر-کالیاری…………………………………241

2-1-5- آلمان .موزه یهودیان برلین……………………………………………247

 

2-2- بررسي نمونه هاي ايراني ………………………………………………257

2-2-1- مسابقه باغ موزه دفاع مقدس تهران (آبان 84) يادي از مهندس ميرميران…………….257

2-2-2- معرفي طرح برنده اول (ژيلا نوروزي- سعيد مقدم فرهي)…………258

2-2-3- معرفي طرح برنده دوم (شرکت حرکت سيال و مشاورين رئوف, مقصودلو, مهتاش)…………..259

2-2-4- معرفي طرح برنده سوم (آردآدريس)………………………………..260

 

فصل 3: مباني برنامه ريزي فيزيکي……………………………………….261

طرح موضوع…………………………………………………………………..261

1- معماري موزه……………………………………………………………..261

1-1-معرفي يک شرکت در زمينه طراحي موزه…………………………..263

2- عرصه بندي فضاها و بخش هاي مورد نياز موزه……………………..265

2-1- عرصه بندي به اعتبار عملکرد……………………………………….266

2-2- عرصه بندي به اعتبار بازديدکننده…………………………………..267

3- تعيين اجزا و تدقيق برنامه فيزيکي…………………………………….268

3-1- عرصه نمودها (تالار نمايش)…………………………………………268

3-1-1- نحوه ارايه و نمايش در فضاهاي موزه…………………………….270

3-1-2- ويترين ها……………………………………………………………271

3-1-3- ارتفاع مناسب براي ديدن …………………………………………273

3-1-4- تشخيص و مکان حرکت…………………………………………….274

3-1-5- مسير حرکت در موزه ………………………………………………275

3-1-6- رابطه فضا و اثر ……………………………………………………..276

3-1-7- ديوارها, کفپوش و مبلمان………………………………………….276

3-1-8- امنيت………………………………………………………………….278

3-1-9- مبلمان………………………………………………………………..279

3-2- عرضه اطلاعات و خدمات علمي و هنري……………………………280

3-2-1- سالن چند منظوره………………………………………………….280

3-2-2- کتابخانه و مرکز اسناد………………………………………………281

3-3- عرصه نگهداري و مرمت……………………………………………….282

3-3-1- کارگاه هاي حفاظت و مرمت……………………………………….282

3-2-2- آرشيو…………………………………………………………………283

3-4- عرصه اداري, خدمات رفاهي و تفريحي……………………………..284

3-4-1- ورودي………………………………………………………………..284

3-4-3- بخش اداري………………………………………………………….286

4- نور در موزه………………………………………………………………..287

4-1- نور طبيعي ……………………………………………………………..287

3-2- نور مصنوعي …………………………………………………………..290

5- عوامل زيان بار مخرب محيط و کنترل آنها در موزه ……………………291

5-1- خسارات ناشي از نور به چهار عامل بستگي دارد………………..291

5-2- رطوبت و دما …………………………………………………………..292

5-3- آلودگي هاي هوا………………………………………………………293

5-4- آلاينده هاي بيولوژيکي ……………………………………………….293

خطرات و بلاياي طبيعي ……………………………………………………294

6-برنامه فیزیکی……………………………………………………………..295

6-1- طبقه منهای یک……………………………………………………….295

6-2- ظبقه همکف……………………………………………………………296

6-3-طبقه اول………………………………………………………………..297

6-4- نیم طبقه منهای یک………………………………………………….298

6-5-کافی شاپ……………………………………………………………..298

6-6- نیم طبقه مثبت یک……………………………………………………299

6-7- سالن همايش…………………………………………………………299

6-8- پل خروجی…………………………………………………………….299

6-9- گالری جنگ سرد(دیوار برلین)……………………………………….300

6-10- عرصه سبز…………………………………………………………..300

 

گام چهارم:طراحی………………………………………………………….301

فصل اول:آنالیز سایت………………………………………………………301

1-تحلیل……………………………………………………………………..301

1-1-بررسی موقعیت سایت………………………………………………301

1-2-نظام دسترسی ها……………………………………………………301

1-3-نظام کاربری ها………………………………………………………..302

1-4-معابر……………………………………………………………………303

1-5-دید و منظر…………………………………………………………….304

1-6-آلودگی صوتی………………………………………………………..305

فصل دوم:مطالعات تاریخی منطقه……………………………………..306

ویژگیهای تاریخی ارگ و ارزش بافت کهن……………………………..306

 

فصل سوم: ایده و کانسپت……………………………………………..308

فصل چهارم: معرفی طرح……………………………………………….309

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………323

 

خرید رساله :

 

خرید پلان ها و رندر ها :

 

حجم : فایل متنی  29 مگ —– فایل پلان ها و رندر ها 12 مگ

 

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی