رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان معلول

در این پست با رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان معلول با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در در فرمت word و در 95 صفحه میباشد که فهرست مطالب ان را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد

رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان معلول

فهرست مطالب:

فهرست: صفحه
فصل اول ………………………۱
معرفی. …………………………….۲
شناخت مسأله …………………………….۲
اهمیت و ضرورت مسأله …………………..۲
اهداف و انتظارات………………………………………….۴
فصل دوم: مبانی نظری……………………۵
معلول ومعلولیت…………………..۶
مقدمه………………………………………..۶
تعریف معلول و معلولیت ………………………..۶
تقسیم بندی معلولین………………..۷
جایگاه معلولین دراجتماع………………………۹
ویژگی های جمعیتی……………………………..۱۰
بررسی جمعیت معلولین در ایران……………………….۱۲
فصل سوم…………………………………….۱۴
معرفی زمین پروژه ومحدوده طرح…………………………….۱۵
بررسی ویژگیهای اقلیمی……………………………۱۵
بررسی ویژگی های معماری و مصالح بومی مناطق معتدل ومربوط………………..۲۳
تحلیل سایت…………………………………………….۲۵
فصل چهارم…………………………..۲۹
بررسی نمونه های مشابه………………………………۳۰
فصل پنجم : ……………………………….۳۲
برنامه فیزیکی………………………………..۳۳
……………………………………………..۳۴٫ ابعاد اتاق های کودکان
امنیت و شرایط آسایش………………………………….۳۷
فضاهای آموزشی……………………………………………۴۵
فضاهای عمومی…………..۵۱
فضاهای فراغتی……………………….۵۵
فضاهی اداری – مدیریتی……………۶۰
فضاهای خدماتی…………………..۶۲
فضاهای ارتباطی……………………..۶۳
فضاهای باز……………………………………۶۵
فضاهای باز عمومی…………………….۶۶
توصیه های کلی در طراحی……………….۷۰
شرایط آسایش…………………………………..۷۴
جداول ریز فضاها…………..۷۸
دیاگرام های فضایی ) روابط عملکردی…………………۸۰
فصل ششم ………………………………..۸۶
نتایج مطالعات…………………………………..۸۷
تحلیل سایت و تعیین قابلیت اراضی………………۸۸
ابعاد زمین……………………………….۹۴

 

 

مطلب رو با دوستانتون به اشتراک بگذارین :