من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان


خانه / پایان نامه ، رساله و مطالعات معماری / رساله طراحی مجتمع مسکونی


رساله طراحی مجتمع مسکونی

رساله طراحی مجتمع مسکونی

در این پست با رساله طراحی مجتمع مسکونی با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در 169 صفحه میباشد که فهرست مطالب را در زیر مشاهده خواهید کرد .

رساله طراحی مجتمع مسکونی

چكیده

معماري هنر و فن خلق براي انجام فعاليت هاي انساني است و شكل گيري هر فضاي معماري از عوامل گوناگون و متعددي تأثير پذيرفته  است كه اقليم جغرافيا مواد و مصالح كاركردهاي اصلي يك فضا و مهارتهاي فني الگوهاي خاص رفتاري شيوه معيشت و امكانات اقتصادي شرايط و خصوصيات اجتماعي و فرهنگ جامعه آنها به شمار مي آيند طراحي اين مجموعه با اين هدف ها نيازمند تحقيق و تفحص جدي است، شناخت فرهنگ مردم منطقه و نيز شناخت امكانات شهر ونيازمنديهاي آن ضرروي است در ضمن شناخت معماري منطقه باتوجه به اقليم و فرهنگ منطقه نيز لازم است تمام اين نيازمنديها و ضرورتهاسبب ايجاد :

مرحله اول : شناخت موضوع طرح و بررسي مسكن و مجتمع مسكوني

مرحله دوم : تاریخچه و معرفی کامل کرمانشاه

مرحله سوم : مباني نظري كه پروژه براساس آن شكل گرفته است

مرحله چهارم : سازه و تأسيسات طرح و تحليل انواع سيستم هاي سازه اي

مرحله پنجم : ارائه پلان و تصاوير از نمونه هاي مشابه

مرحله ششم : روند شكل گيري پروژه به همراه نقشه ها

 

مقدمه

اگر كسي از شما بپرسد فضاهاي مختلف خانه ايراني معاصر را نام ببريد گمان مي كنيد تعداد فضاهايي كه مي توانيد بشمريد از تعداد انگشتان دو دست تجاوز مي كند؟ به غير از اتاق خواب، پذيرايي،‌ هال، نشيمن، آشپزخانه، توالت، حمام، حياط، پاسيو و تراش چندفضايي بگو به ذهنتان مي رسد كه از قلم افتاده باشد. حال مجسم كنيد مي خواهيد فضاهاي يك خانه ايراني را در كمتر از صد سال پيش بشمريد. ببينيد با چه تعداد و تنوعي مواجه مي شويد : دربند، سربند، هشتي، دالان، حياط، تختگاه، ايوان، مهتابي، بهارخواب، صفه، شارمي با شناشيو، طارمي، دوفري، سه در، پنجدري، شاه نشين، حوضخانه، شكم دريده، غلام گردش و… اين تعداد و تنوع فضاها در اغلب خانه هاي تاريخي ايران با اندكي تغيير ديده مي شود با اين وصف روشن است كه معماري ايراني در طول زمان نسبت با گذشته تاريخي خويش دچار گسست شده و توانسته و ريشه هاي خود را حفظ كند و به زمان حاضر انتقال دهد. معماري خانه ايراني از آنچه كه بوده به كلي دور افتاده است كه دو دنياي امروز مسئله اي به نام الگوي بازار خودش را به فرهنگ ما تحميل كرده است و استفاده از اين الگو موجب شده كه بدون درنظر گرفتن شرايط مابيقي محيط و منطقه، خانه هاي ايراني در همه كشوربه استفاده از يك  مصالح ساخته شوند خانه ايراني در گذشته تجلي دقيق امنيت بوده است در حالي كه امروزه ديگر در خانه ايراني آن امن بودن گذشته به چشم نمي خورد قديم رابطه انسان با خودش با ديگري و با ديگران را تعيين مي كرده و انرژي عاملي بوده است براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم انواع چيزها را در اختيار داشته باشيم. اما مهم اين است كه امروز با توجه به تغيير و تحول فرهنگي و قرارگيري اقتصاد به عنوان يك مورد مهم در رأس ساخت و ساز و پاسخ به اكثر نياز كاربرها كمي نحوه طراحي مسكن و مجتمع مسكوني متفاوت اند، در مجموع ما به عنوان طرح نبايد موارد فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي را فراموش كرده و فقط به اصول و ضوابط بپردازيم و همچنين بايد به مباني نظري نگاهي جدي تر بياندازيم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چكیده                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                             2

فصل اول: اهداف و ضرورت ها                                                    

1_1 ) مباني طراحي                                                                                          4

1_2 ) موقعيت فضايي و مكاني پروژه همراه با نقشه هاي سايت                                      5

1_3 ) ضرورت انجام پروژه وكاربرد آن                                                                    5

1_4‌) اهداف پروژه                                                                                            5

فصل دوم: مباني نظري طرح                                                          

2_1 ) فرهنگ و معماری                                                                                    7

2_2) رابطه فرهنگ و معماری                                                                              7

2_3) خانه سازی                                                                                             8

2_4) خانه های زمانه                                                                                        12

2_5) روند طراحي و پيدايش فرم                                                                          12

2_6) مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري                                                         14

فصل سوم: مطالعات تاريخي                                                             

3_1                                                                                                             17

3_2) مسكن چيست ؟                                                                                       18

3_2_1) تعاريف و مفاهيم مسكن                                                                         18

3_2_2) خانه نقش ها و كاركردهها                                                                      18

3_2_3) خانه ؛ مفاهيم و صنعت ها                                                                      19

3_3) تفاوت مسكن با ساير نيازهاي ضروري                                                            21

3_4) موقعيت و شكل مسكن                                                                              21

3_5) مشكلات عام                                                                                          22

3_6) مشكلات خاص                                                                                       23

3_7) مسأله برابرهاي انساني                                                                              24

3_8) تاريخچه بلندمرتبه‌سازي و مجتمع‌هاي مسكوني در ايران                                    24

3_9) بررسي عوامل تأثيرگذار بر مجتمع‌هاي مسكوني                                               28

3_9_1) بلند مرتبه‌سازي مسكوني و مسائل فرهنگي                                                28

3_9_2) بلندمرتبه‌سازي مسكوني و روابط همسايگي                                               29

3_9_3) بلند مرتبه‌سازي مسكوني و امنيت                                                          30

3_9_4) بلند مرتبه‌سازي مسكوني و اشراف                                                          31

3_9_5) بلند مرتبه‌سازي مسكوني و گروههاي اجتماعي                                           32

3_10) مسائل اقتصادي                                                                                  34

3_10_1) مصرف بهينه زمين                                                                          34

3_10_2) تأثيرات اقتصادي بناهاي بلند بر شرايط زندگي                                        35

3_11) نتيجه‌گيري از مسائل تأثيرگذار بر مجتمع‌هاي مسكوني                                  35

الف) مزاياي اين نوع ساخت و ساز                                                                       35

ب. مشكلات مجتمع‌هاي مسكوني                                                                       36

3_12) پيشنهاد و راه‌حلها                                                                               37

3_13) دنياي درون برج                                                                                 37

3_13_1) مزاياي زندگي درون برج                                                                   37

3_13_2) مشكلات                                                                                      38

3_13_3) پيشنهادات و راه‌حلها                                                                       39

3_14) انواع ساختمانهاي مسكوني و ويژگيهاي آنها                                                40

فصل چهارم: بررسی جغرافیایی ـ اقلیمی                                          

4_1 تاریخچه استان کرمانشاه

5_1) فصل پنجم: موقعيت طرح:                 54                                        

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح   

6_1) انواع مسكن                                                                                         56

6_1_1) خانه هاي شهري                                                                              56

6_1_2) مجموعه مسكوني اشتراكي                                                                  58

6_1_3) مجتمع هاي مسكوني با ارتفاع متوسط                                                   59

6_2) ساخت و ساز در كنار شريانات اصلي و بلوارها                                               62

6_3) انواع تراكم                                                                                         63

6_4) ضريب سطح اشتغال                                                                             64

6_5) طبقات ساختماني                                                                                64

6_6) بررسي فضاهاي تشكيل دهنده مجتمع‌هاي مسكوني                                      66

6_6_1) عرصه‌هاي سكونتي مطابق با فرهنگ ايراني                                             66

6_6_2) فضاها مسكوني                                                                               67

6_6_2_1) اتاق نشيمن                                                                              67

6_6_2_2) آشپزخانه                                                                                 67

6_6_2_3) دسترسي به آشپزخانه                                                                 68

6_6_2_4) ارتباط فضاي نشيمن و آشپزخانه                                                    68

6_6_3) عرصه زندگي خصوصي                                                                    69

6_6_3_1) اتاق خواب والدين                                                                      69

6_6_3_2) اندازه‌ اتاق‌هاي خواب                                                                   69

6_6_3_3) اتاق خواب فرزندان                                                                     69

6_6_4) سالن پذيرايي و مراسم                                                                     70

6_6_5) ورودي                                                                                        70

6_6_6) عرصه خدمات و پشتيباني                                                                71

6_6_7) پاركينگ                                                                                     71

6_7) راه‌حلهاي كلي طراحي مجتمع‌هاي مسكوني در پلان                                     71

6_7_1)  راهرو يكطرفه باز                                                                           71

6_7_2). پلان متقاطع                                                                                72

6_7_3) . پلان دروني                                                                                73

6_7_4) . پلان 5 بال                                                                                75

6_7_5) . پلان دايره‌اي مارپيچ                                                                     76

6_7_6) . پلان‌هاي با شكل آزاد                                                                   77

6_7_7) . پلان پلكاني                                                                              78

فصل هفتم: استانداردهای بین المللی            

7_1) تعاريف و کيفيت فضاهاي خانه                                                             80

7_1_1)  ورودي                                                                                     80

7_1_1_1) ابعاد ورودي                                                                           80

7_1_1_2) وسايل فضاي راهروها                                                                81

7_1_1_3) روشنايي                                                                               82

7_1_1_4) مصالح                                                                                 82

7_1_1_5) رنگ                                                                                   82

7_1_1_6) نتيجه گيري                                                                         83

7_1_2) آشپزخانه                                                                                 83

7_1_2_1) طراحي آشپزخانه                                                                   86

7_1_2_2) ابعاد و اندازه ها                                                                      88

7_1_2_3)  چيدن وسايل                                                                       89

7_1_2_4) مثلث كار                                                                             90

7_1_2_5)  آسايش                                                                              91

7_1_2_6)  نور                                                                                   95

7_1_2_7)  رنگ                                                                                 98

7_1_2_8) هوا                                                                                    99

7_1_2_9)  نکات جنبي                                                                        100

7_1_3) فضاي نشستن                                                                          101

7_1_3_1) محل قرار گرفتن اتاق گردهمايي در ساختمان                               104

7_1_3_2) مبلها و قفسه ها                                                                   105

7_1_3_3) روشنايي                                                                            106

7_1_3_4) مصالح                                                                              106

7_1_3_5) رنگ                                                                                107

7_1_4) غذاخوري                                                                              108

7_1_4_1) محل قرار گرفتن غذاخوري در ساختمان                                    108

7_1_4_2) ميز و صندلي در غذاخوري                                                     110

7_1_4_3) مصالح                                                                             110

7_1_4_4) روشنايي                                                                          111

7_1_5) اتاق خواب والدين                                                                   112

7_1_5_1) ابعاد اتاق خواب                                                                  112

7_1_5_2) تختخواب و قفسه هاي اتاق خواب                                            113

7_1_5_3) روشنايي                                                                           115

7_1_5_4) مصالح                                                                             116

7_1_5_5) رنگ                                                                               117

7_1_6) فضاي مخصوص کودکان                                                           118

7_1_6_1) روشنايي                                                                          120

7_1_6_2) مصالح                                                                            121

7_1_6_3) رنگ                                                                              121

7_1_7) مراکز بهداشتي                                                                      122

7_1_7_1) محل قرار گرفتن مراکز بهداشتي در ساختمان                            123

7_1_7_2) ابعاد مراکز بهداشتي                                                           123

7_1_7_3) روشنائي                                                                         125

7_1_7_4) مصالح                                                                           126

7_1_7_5) رنگ                                                                             126

7_2) اتمسفر خانه ( جو )                                                                   127

7_3) عادت و بهداشت                                                                       129

7_4) کار در حالت نشسته                                                                  130

7_4_1) نور                                                                                   130

7_4_2) نور طبيعي                                                                         131

7_5) نتيجه گيری                                                                           133

فصل هشتم: نمونه ها و بررسی کارهای مشابه                    

8_1) تحليل نمونه داخلي                                                                   135

8_1_1) مجتمع مسکونی شن زار               135

8_1_2) مجتمع مسکونی ایل گلی تبریز       147

8_2) بررسی و تحلیل چند نمونه خارجی                                                150

8_2_1) ساختمان نهنگ                                                                   150

8_2_2) مجتمع مسكوني آلبيون((albion                                           154

8_2_3) مجتمع مسكونيrokko                                                       159

فهرست مناابع و مآخذ                                                                       169                   

تصاویر فایل :

2016-11-15_10-55-26

 

 

 

 

 

2016-11-15_10-56-19

 

 

 

 

2016-11-15_10-56-50

 

 

 

 

 

حجم فایل 18 مگابایت – فرمت word

 

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی