من و تو معمار, متفاوت & حرفه ای
مرجع تخصصی معماری ایرانیان
رساله طراحی ترمینال

رساله طراحی ترمینال

در این پست با رساله طراحی ترمینال با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word  و در 173 صفحه میباشد که فهرست مطالب را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.

مقدمه:

پايانه هاي مسافربري  محل ورود و خروج روزانه صدها و هزاران نفر هستند كه قصد عزيمت به نقاط مختلف در محدوده اي ملي و بين المللي را دارند. حضور جمعيت استفاده كننده از اين ايستگاهها موجب مي شود بسياري از عملكردها و فعاليتهاي ناحيه پيرامون آن تحت تأثير قرار گيرد. علاوه بر اين ايستگاه ها از حيث كيفيت خدمات رساني در تعلمل با كيفيت و نوع خدمات ارائه شده در محيط پيرامون خود مي باشند.

 دوره هاي گذشته بيشتر در مرزهاي شهري احداث مي شدند، اما امروزه اين سايت ها با ارتقا كيفيت و تغييرات اساسي در در مراكز شهرا نيز مي توانند قرار بگيرند.

با توجه به نقش مهم پايانه در تقويت ارتباط و پيوند با عرصه بين المللي، در راستاي ارتقا جايگاه آن و بالا بردن كيفيت محيطي و خدمات ارائه شده در اين پايانه،تجديد نظر اساسي در رويكرد برنامه ريزي و طراحي همه جانبه و هماهنگ پايانه و محيط پيرامون آن ضروري مي نمايد.

 

 

 

فهرست                                                                                                   صفحه

مقدمه                                                                                                       1

فصل اول: اهداف و ضرورت هاي طرح     

1_1) طرح مسئله                                                                                        3

1_2 ) شرح مساله                                                                                        3

1_3 ) سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مكان                                                  4

1_4)هدف كلي                                                                                           5

1_5)اهداف جزئي                                                                                        5

فصل دوم: مباني نظري طرح

2_1)پيوند معماري با طبيعت                                                                          9

2_2)هندسه                                                                                              9

2_3)شفافيت و تداوم                                                                                     10

2_4)تعادل موزون / توازن حساس                                                                     11

2_5)عوامل مادي                                                                                         12

2_6)عوامل محيطي                                                                                      13

2_7)عوامل کارکردی                                                                                    14

2_8)عوامل فرهنگي                                                                                     15

2_9)بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري                                                      16

2_9_1)مربع                                                                                             19

2_9_2)دايره                                                                                             20

2_9_3)مكعب                                                                                           21

2_9_4)حجم‌هاي كروي شكل                                                                        21

2_9_5)استوانه                                                                                          22

2_10)ساختار                                                                                            23

2_11)پوسته ساختماني                                                                                25

2_12)ارتباطات                                                                                          25

2_13)نور                                                                                                 32

2_14)نورپردازي                                                                                        33

فصل سوم: مطالعات اقليمي ـ تاريخي ـ فرهنگي       

3_1)موقعيت جغرافيايي، حدود وسعت                                                             36

3_2)استان ايلام                                                                                        37

3_2_1)پيشينه تاريخي منطقه ايلام                                                                37

3_2_2)تقسيمات سياسي                                                                            38

3_2_3)موقعيت جغرافيايي، حدود وسعتك                                                       40

3_2_4)ناهموايها                                                                                      41

3_2_5)مشخصات اقليمي و آب و هوايي                                                          41

3_3)كاروانسراها و ارتباط عملكرد آن با ترمينال                                                 43

3_4)ويژگيهاي كاروانسراهاي ايران                                                                 43

3_4_1) تزئينات                                                                                      44

3_4_2) روشنايي كاروانسراها                                                                      45

3_4_3) وسايل تهويه و خنك كننده                                                             45

3_4_4) منارههاي راهنما                                                                          45

3_5)از معماري كاروانسرا و رسيدن به معماري ترمينال                                       48

3_6) ناآگاهي به ايجاد ترمينال                                                                    50

3_7)عوامل موثر بر شكل‌گيري ترمينالها                                                         50

الف) عوامل اقليمي

ب) عوامل اقتصادي

ج) انتخاب محل مناسب

د) اهتمام به قرارگيري مكانهاي تاريخي و معماري در منطقه

و) توجه به ضوابط فضاهاي معماري در ارتباط با توجه مسائل معلولين

3_8) فضاهاي مورد نياز در اين ترمينال                                                          52

3_8_1)سايت                                                                                         53

3_8_2)منظره پردازي                                                                               55

3_8_3)شرايط جوي                                                                                 56

3_8_4)بوم شناسي بنا و سايت                                                                    59

فصل چهارم: برنامه فيزيكي طرح

4_1)تاريخچه سفر و حمل و نقل                                                                   64

4_2)حمل و نقل و تردد مسافر در كشور                                                          66

4_3)نگاهي به ايجاد پايانه                                                                           67

4_4)تعريف پايانه                                                                                     69

4_5)انواع پايانه‌ها                                                                                     70

پايانه باربري

پايانه مسافربري

پايانه بين شهري

پايانه شهر- فرودگاه

پايانه شهر- حومه

پايانه حومه‌اي

4_6)انواع پايانه‌ها از نظر ميزان تمركز مكاني اجزا (عملكرد)                                  75

پايانه‌هاي متمركز

پايانه‌هاي نيمه متمركز

پايانه‌هاي غير متمركز

4_7)ترافيك و ارتباط آن با پايانه                                                                  78

4_8)فرم- عملكرد                                                                                    79

فرم خطي

فرم‌هاي منحني

فرم‌هاي چند ضلعي بسته

فرم‌هاي چند ضلعي باز

4_9)وظايف پايانه                                                                                    80

الف:تعداد سکوی لازم جهت مسافرین خروجی

ب:تعدادسکوی لازم مسافرین ورودی

4_10)محاسبه سطح اختصاص یافته جهت سکوهای ورودی وخروجی

سطح اصلی سالن ترمینال

غرفه های فروش بلیط

4_11 تمام محاسبات بدست آمده طبق تحقيقات انجام شده                                 98

فصل پنجم: استاندارد  

شناخت سيستم عملكرد پايانه و استانداردها و فضايابي                                        102

5-1 عوامل مؤثر در سيستم                                                                         102

5-1-1 مسافر                                                                                          102

5-1-2 بار                                                                                              103

5-1-3 اتوبوس                                                                                        103

5-2 ارتباط عناصر متحرك و انواع حركت                                                        104

5_3 خدمات                                                                                           106

5-4 اداره و كنترل                                                                                    108

5-5 جاده‌ها و ابعاد و استانداردهاي وسيله‌هاي عبوري                                         109

بزرگراههاي شرياني

جاده‌هاي اختصاصي

جمع كننده‌ها (كلكتورها)

5-7 هندسه اتوبوس                                                                                  114

5-8 شيبهاي جاده                                                                                    115

5-9 انواع پايانه‌ها                                                                                      117

  1. a) ترمينال اتوبوس درون شهري
  2. b) ترمينال اتوبوسراني فرودگاه
  3. c) ترمينال مسافربري حومه شهر
  4. d) ترمينال مسافربري به شهرهاي دور دست
  5. e) ترمينال پارك- سوار

5-10 سيستم‌هاي مختلف طراحي سكوهاي                                                     119

5-10-1 سيستم خطي (دياگرام الف)                                                             120

سيستم پله‌اي موازي

سيستم دندانه‌اي مستقيم

سيستم دندانه‌اي شعاعي

سكوهاي موازي

سكوهاي با زاويه قائمه

سكوي دندانه‌اي شعاعي

5-11 فضايابي                                                                                         122

5-11-1 فضاي انتظار                                                                                122

5-11-2 بخش اداري                                                                                128

فصل ششم : نمونه هاي مشابه    

6_1 بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در ایران                                     135

6_1_1 ترمینال جنوب تهران                                                                      135

6_1_2 ترمينال دزفول                                                                              140

6_1_3 شرح معماري ترمينال بهبهان                                                            146

6_1_4 ترمینال شهيد کارانديش                                                                  150

6_1_5ترمینال شهيد مدرس                                                                       153

6_1_6 ترمینال  اميرکبير                                                                          155

فصل هفتم: تحليل سايت    

7_1 شناخت محيط و بستر طرح نكات طراحي اقليمي                                        157

7_2 استفاده از عايقهاي حرارتي مناسب                                                         158

7_3 علت انتخاب شهر ايلام                                                                        159

7_4 علت انتخاب سايت طراحي                                                                   160

فصل هشتم: سازه هاي فضاكار   

8-1- مقدمه‌اي بر سازه‌هاي فضاكار                                                              162

8-1-1- انواع سازه‌هاي فضاكار گسسته                                                         163

8-1-1-1- شبكه‌ها                                                                                163

8-1-1-2 – شبكه‌هاي دو لايه                                                                   165

8-1-1-3- چليكها                                                                                 167

8-1-1-4- گنبدها                                                                                 169

8-1-2- پيکربندی سازه‌هاي فضاكار و جبرفرمكسها                                         172

8-1-3- مزاياي سازه‌هاي فضاكار                                                                173

فصل نهم: نقشه ها

حجم فایل 18 مگابایت – فرمت word

 

باکس دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دنبال کردن


پشتیبانی